narzekasia

55 tekstów – auto­rem jest narze­kasia.

Tęsknię za cza­sami, kiedy pat­rze­nie z góry oz­naczało tyl­ko by­cie wyższym. 

myśl dnia z 30 stycznia 2014 roku
zebrała 303 fiszki • 5 czerwca 2010, 11:33

Łamiemy ry­siki w ołówkach,
łamiemy ręce spa­dając ze schodów,
łamiemy za­sady, żeby żyć cieka­wiej,
łamiemy hasła,
łamiemy so­bie głowy, by roz­wikłać za­gadkę,
łamiemy języ­ki, sta­rając się mówić w ob­cym języku.

.. a ja­ko nau­czkę łamią nam ser­ca .. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 2 czerwca 2010, 08:02

Kon­sekwen­cje zaw­sze są i będą kon­sekwen­cją niekon­sekwen­tnych czynów. 

myśl
zebrała 176 fiszek • 1 czerwca 2010, 14:47

Ser­ce no­simy pod pier­sią, aby ci, co nie tyl­ko cyc­ki widzą, mog­li w nie zajrzeć. 

myśl
zebrała 250 fiszek • 31 maja 2010, 20:36

Miłość z sa­mot­nością od wieków toczą ze sobą walkę.
Ja­ka ta miłość mu­si być sil­na, że tak często wyg­ry­wa .. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 30 maja 2010, 21:50

Miłość po­win­no się trzy­mać na ot­wartej dłoni, nie w garści. 

myśl dnia z 25 kwietnia 2013 roku
zebrała 242 fiszki • 27 maja 2010, 16:26

Aby bez­gra­nicznie ko­muś zaufać pot­rze­ba zarówno od­wa­gi, jak i siły. Po­win­no się bo­wiem zakładać i taką ewen­tual­ność, że za­miast wzle­cieć upad­nie się, i to bar­dzo nisko. 

myśl
zebrała 171 fiszek • 26 maja 2010, 08:22

.. a mo­rał tej baj­ki jest krótki i wszys­tkim dob­rze znany:
ten, kto ni­kogo nie kocha, sam nie będzie kochany. 

myśl
zebrała 223 fiszki • 25 maja 2010, 15:01

Sa­ma ab­sty­nen­cja to jeszcze nie trzeźwość. 

myśl dnia z 3 kwietnia 2014 roku
zebrała 203 fiszki • 24 maja 2010, 07:54

Na nic trzy­manie kciuków, gdy wszys­tko prze­latu­je przez palce. 

myśl dnia z 2 marca 2014 roku
zebrała 231 fiszek • 22 maja 2010, 16:53
narzekasia

Żyć tak, aby miło było wspominać a wstyd opowiadać ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność